I/XXIII Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki
4-5.11.2021 r.

Informacje

Cel

Elektrownie konwencjonalne, w tym zwłaszcza węglowe, mają do odegrania ważną rolę w okresie transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Przez dłuższy czas pozostaną podstawą naszego bezpieczeństwa energe-tycznego. Stopniowo zastępowane przez OZE oraz alternatywną generację z nowych, stabilnych źródeł będą eks-ploatowane w coraz trudniejszych, nietypowych dla siebie warunkach pracy. Wiedza z zaawansowanej diagnostyki klasycznej oraz zdalnej okaże się niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności przy coraz bardziej regulacyjnym trybie ich pracy. Diagnostyka integrująca w harmonijny sposób klasyczną wiedzę i doświadczenie, a także współczesne, zaawansowane technologie informatyczne i cyfrowe oraz Sztuczną Inteligencję może okazać się najlepszym źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji urządzeń w końcowym okresie ich pracy, jak również dla zdo-bycia niezbędnych kompetencji do eksploatacji i utrzymania stanu technicznego nowych urządzeń i instalacji.

Sekretariat I/XXIII Sympozjum

Tematyka

  • Eksploatacja elektrowni konwencjonalnych w warunkach transformacji sektora elektroenergetycznego
  • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych
  • Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
  • Diagnostyka źródłem wiedzy i kompetencji na nowych blokach i instalacjach energetycznych
  • Zdalna diagnostyka – ciągle niewykorzystane możliwości
  • Zaawansowana analityka, modelowanie i Sztuczna Inteligencja w diagnostyce
  • Aktualne problemy diagnostyczno-remontowe w energetyce