XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Referaty

STRESZCZENIA

 

Jerzy Trzeszczyński  - Pro Novum sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA ELASTYCZNYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NA RYNKU MOCY

Klasyczna diagnostyka towarzysząca podstawowej pracy bloków energetycznych od dawna traci przydatność. Skutki tego nie są jeszcze dobrze widoczne, bowiem praca regulacyjna jest ciągle względnie łagodna, a analiza awaryjności bardzo rzadko potrafi wskazać na regulacyjny charakter uszkodzeń eksploatacyjnych. 
Pro Novum od dawna promuje, wdraża i rozwija diagnostykę dostosowaną do regulacyjnego charakteru bloków - zwłaszcza klasy 200MW. Metodyce nadaje formę „Wytycznych…” oraz software’u wspierającego wykonywanie diagnostyki w skali bloku, elektrowni, grupy elektrowni i KSE.

 

 

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek, Marcin Dąbrowski - Pro Novum sp. z o.o.

PORTAL BLOKI PRO®  - INNOWACYJNE NARZĘDZIE DO KREOWANIA I ZARZĄDZANIA
WIEDZĄ O STANIE TECHNICZNYM BLOKÓW KLASY 200MW

Znaczne podobieństwo konstrukcji, ciągle jeszcze warunków eksploatacji oraz stanu technicznego bloków klasy 200MW sprawia, że opracowaliśmy narzędzie, które - najlepiej spośród znanych na rynku systemów diagnostycznych - nadaje się do zapewnienia niskonakładowego bezpieczeństwa i wysokiej dyspozycyjności tej najważniejszej w KSE, także w dającej się przewidzieć przyszłości,  klasy bloków energetycznych. Portal Bloki PRO® integruje wszystkich użytkowników bloków klasy 200MW. Portal stanowi logiczną kontynuację naszego projektu LM System PRO+® ver.4.0, jest ciągle rozwijany, aktualnie powstaje jego ver. 2.0. W referacie zostaną przedstawione m.in. korzyści, jakie będzie można osiągnąć korzystając z jego obecnych i przyszłych możliwości.

 

 

Wojciech Murzynowski, Kamil Staszałek, Sławomir Rajca, Marcin Kijowski, Katarzyna Królikowska - Pro Novum sp. z o.o.

STAN TECHNICZNY BLOKÓW KLASY 200MW - KONSEKWENCJE PRACY ELASTYCZNEJ

Nasza wieloletnia, prowadzona w różnym zakresie na podstawie diagnostyki postojowej oraz zdalnej, analiza stanu technicznego prawie 30-stu bloków klasy 200MW sprawia, że Pro Novum jest w komfortowej sytuacji jeśli chodzi o kontynuowanie oceny ich stanu technicznego w warunkach pracy regulacyjnej, niezależnie od przyszłego trybu pracy poszczególnych jednostek. 
W referacie przedstawimy nasze opinie o aktualnym stanie technicznym elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych tych bloków na podstawie badań własnych oraz wiedzy ze zdalnej diagnostyki opartej na monitorowaniu stanu technicznego z wykorzystaniem analizy parametrów cieplno-mechanicznych i fizyko-chemicznych oraz awaryjności.

 

 

Wojciech Brunné, Marcin Kijowski, Bartosz Borcz – Pro Novum sp. z o.o.

ZJAWISKA ZMĘCZENIA I PEŁZANIA A STAN TECHNICZNY DŁUGO EKSPLOATOWANYCH POWYŻEJ TEMPERATURY GRANICZNEJ
GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW PAROWYCH BLOKÓW KLASY 200MW

Główne rurociągi parowe, nie tylko bloków klasy 200MW, nie były projektowane na zmęczenie. Jak dotąd praca regulacyjna nie jest źródłem uszkodzeń o charakterze zmęczeniowym. Nasze wieloletnie badania wysokoprężnych rurociągów parowych wskazują, że uszkodzenia o charakterze zmęczeniowym oraz pełzaniowym, nawet instalacji eksploatowanych powyżej 300 000 godzin, występują tylko w obecności naprężeń dodatkowych związanych z nieprawidłowościami o charakterze remontowym i/lub eksploatacyjnym. Częściej można się spotkać z negatywnymi efektami drgań rurociągów wywołanych przez uderzenia hydrauliczne i/lub niedostateczne odwodnienie odcinków poziomych.

 

 

Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Cezary Kolan - Pro Novum sp. z o.o.

WARUNKI DALSZEJ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI PONAD 200 000 GODZIN WALCZAKÓW KOTŁÓW PAROWYCH

Walczak to element krytyczny kotła o najwyższym statusie. Pracuje przy temperaturze niższej od temperatury granicznej. Dotąd wśród uszkodzeń o charakterze eksploatacyjnym zidentyfikowano uszkodzenia wyłącznie o charakterze cieplno-zmęczeniowym oraz korozyjno-zmęczeniowym. Wyniki badań niszczących nie wskazują jak dotąd, aby powszechnie znane od prawie 20-stu lat warunki wykonywania prób ciśnieniowych należało zmieniać. Dla uchronienia walczaka od uszkodzeń eksploatacyjnych oraz lepszego niż dotąd planowania terminów i zakresów badań wpływ pracy regulacyjnej bloków, a także sytuacji awaryjnych, zwłaszcza powierzchni ogrzewalnych kotłów, należy go odpowiednio monitorować wykorzystując zdalną diagnostykę, np. w sposób, na jaki pozwala LM Serwis PRO® - jeden z pakietów funkcjonalnych LM System PRO+®.

 

 

Tomasz Gawroński - Pro Novum s p. z o.o.
Tomasz Żarnowski - Veolia Energia Warszawa S.A.
Wiesław Maliszewski

POMIARY DRGAŃ RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH

W artykule/prezentacji omówiono wyniki pomiarów wibracji rurociągów w komorach sieci ciepłowniczej miasta stołecznego Warszawy wykonane na zlecenie Veolia Energia Warszawa S. A. Pomiary wykonano przy różnych parametrach pracy instalacji w okresie grzewczym. Celem badań jest sprawdzenie czy na podstawie drgań możliwe jest określenie przybliżonej lokalizacji wystąpienia nieszczelności (awarii).

 

 

Szczepan Borowski – ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POMP WODY ZASILAJĄCEJ I CHŁODZĄCEJ W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

Artykuł ma na celu przybliżenie rozwiązań konstrukcyjnych pomp zainstalowanych na podstawowych układach technologicznych turbin parowych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – Elektrowni Kozienice. 
Pierwsza część artykułu poświęcona jest agregatom pompowym wody zasilającej jakie zainstalowane są na blokach w Elektrowni Kozienice. Zestawiono tu zastosowane typy pomp wraz z przytoczeniem głównych parametrów pracy. Opisane zostały wady i zalety wynikające z wybranego typu rozwiązania. 
Druga część dotyczy agregatów pompowych zainstalowanych na układach wody chłodzącej bloków Elektrowni. Scharakteryzowano tu szereg modyfikacji, jakim poddano fabrycznie zainstalowane pompy. Opisano również przyczynę wprowadzanych zmian i efekty jakie uzyskano po ich wprowadzeniu.

 

 

Piotr Gaguła  – ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

MODERNIZACJE BLOKÓW 200 MW W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.
ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ PRACY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zrealizowanych oraz przyszłych działań pozwalających na zwiększenie efektywności pracy jednostek wytwórczych Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrowni Kozienice w aspekcie zarówno zmieniających się na przestrzeni lat wymagań środowiskowych jak i stawianych wyzwań dotyczących pracy regulacyjnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). 
Omówione zostały podejmowane działania (inwestycyjne i remontowe), które mają na celu dostosowanie jednostek wytwórcze do:

  • nowych norm środowiskowych zawartych w konkluzjach BREF/BAT zapewniając tym samym możliwość systemowej pracy bloków po 2021 r.,
  • bezpiecznej dalszej eksploatacji bloków energetycznych 200 MW po przekroczeniu 200 000 h pracy.

 

 

Dariusz Gołębiewski – PZU Lab SA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Z PERSPEKTYWY UBEZPIECZYCIELA

Bezpieczeństwo i niezawodność bloków energetycznych ma strategiczne znaczenie z perspektywy zapewnienia ciągłości działania wszystkich gałęzi przemysłu oraz odbiorców indywidualnych. Straty spowodowane awariami oraz nieplanowanymi postojami powodują poważne konsekwencje finansowe dla zakładów wytwórczych energii, ich klientów oraz firm ubezpieczeniowych, które w procesie ubezpieczeniowym stają się właścicielem ryzyka. 
W referacie zaprezentowano podstawowe aspekty związane z wymogami ubezpieczycieli w zakresie bezpiecznego prowadzenia eksploatacji bloków energetycznych oraz minimalizacji strat związanych z ich awariami. Omówiono najczęściej spotykane przyczyny występowania szkód ubezpieczeniowych oraz podkreślono znaczenie zarządzania ryzykiem w zakładach wytwórczych energii.

 

 

Stanisław Siedlecki - ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Wojciech Merdalski - Pro Novum Sp. z o.o.

PODEJŚCIE DO UTRZYMANIA MAJĄTKU W ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SA METODĄ NA SUKCES NA RYNKU MOCY

Czy długo eksploatowana „dwusetka” ma miejsce na Rynku Mocy? Zapisy w Ustawie stawiają (nie do końca jeszcze znane) nowe wymagania dla bloków klasy 200 MW. Oznacza to jedno – jednostki wytwórcze muszą być we wzorowej kondycji a tzw. „półśrodki" w zakresie utrzymania majątku nie mogą mieć miejsca. Dlatego wiedza o stanie technicznym urządzeń powinna (musi!) być na pierwszym miejscu. Co więcej, bez bieżącej aktualizacji tej wiedzy zapewnienie wysokiej dyspozycyjności będzie nie możliwe a zatem uczestnictwo na Rynku Mocy dające profity z tego tytułu będzie stało pod dużym znakiem zapytania. Dostosowanie się do Rynku Mocy (i nie tylko) wymagało zmiany podejścia do zarządzania majątkiem. W dobie ciągłych zmian, strategia musiała zostać skierowana na bezpieczną pracę urządzeń wytwórczych i ich dobrą kondycję opartą na rzetelnej wiedzy, która jest ciągle aktualizowana.

 

 

Prof. Wojciech Nowak - Centrum Energetyki AGH
Dr inż. Stanisław Tokarski -  Centrum Energetyki AGH, Główny Instytut Górnictwa

POPRAWA PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 
POPRZEZ ZWIĘKSZENIE OBCIĄŻENIA W DOLINACH NOCNYCH

W związku ze wzrostem generacji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych zależnych od warunków pogodowych, konwencjonalne bloki węglowe przejęły funkcje regulacyjne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Z charakterystyki obciążenia KSE wynika, iż w dolinach nocnych (od 22.00 do 6.00 dnia następnego), zapotrzebowanie na moc w systemie spada ok. 30%. Od 2020 roku do eksploatacji wejdą trzy kolejne jednostki klasy 1000 MW, które spowodują, że bloki 200 MW na węgiel kamienny muszą pracować w reżimie regulacji od mocy poniżej 100 MW do pełnego obciążenia, a sprawność wytwarzania energii elektrycznej spadnie poniżej 30%. 
Aby  temu zapobiec rozważyć należy w jaki sposób można zwiększyć obciążenie w KSE w dolinach nocnych, aby spłaszczyć krzywą obciążenia. Aktualnie prowadzone są w kraju na szeroką skalę działania na rzecz eliminacji niskiej emisji między innymi poprzez przesunięcie spalania węgla z palenisk domowych do elektrowni i elektrociepłowni, tak aby nie rezygnując z paliwa węglowego wykorzystać ciepło systemowe i energię elektryczną do ogrzewania i jednocześnie ograniczyć szkodliwą emisję. 
Autorzy prognozują, że możliwe jest przesunięcie ok. 3 mln ton węgla do energetyki zawodowej i wyprodukowanie ok 6 TWh energii elektrycznej w dolinach nocnych, która zostanie wykorzystana do ogrzewania, a jednocześnie poprawi parametry eksploatacyjne bloków starszych węglowych.

 

 

Piotr Kuśmierski, Zbigniew Jaguszewski - PGE GIEK S. Oddział Elektrownia Bełchatów

WYKORZYSTANIE NOWEJ TECHNIKI BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH METODĄ PHASED ARRAY
PRZY NAPRAWIE PŁASZCZA REGENERACJI NISKOPRĘŻNEJ

Lokalizacja ubytków korozyjnych jest ważnym elementem służącym do oceny stanu technicznego eksploatowanych urządzeń. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań jesteśmy w stanie określić zakres i stopień ich naprawy. W poniższym artykule przedstawiono sposób i metodę naprawy płaszcza regeneracji niskoprężnej oraz zaprezentowano nowoczesną technikę badań ultradźwiękowych Phased Array (PA). Porównano metodykę badań opartą na dotychczasowych konwencjonalnych punktowych pomiarach grubości, z systemem ultradźwiękowym umożliwiającym automatyczną i ciągłą rejestrację wyników pomiarów tworzącym dokładne kolorowe obrazy powierzchni wewnętrznej tzw. mapy korozji z uwzględnieniem współrzędnych punktów pomiarowych.

 

 

Jukka Verho & Jouni Koivumäki - Inspecta Oy

NOWE ZAAWANSOWANE METODY BADAŃ WSPIERAJĄCE
OCENY STANU TECHNICZNEGO W CELU PRZEDŁUŻENIA TRWAŁOŚCI I PROCESY INWESTYCYJNE

Zaawansowane techniki badań nieniszczących stwarzają nowe możliwości efektywnego odwzorowania i wizualizacji krytycznych miejsc występowania korozji w kotłach. Ponieważ tradycyjne techniki badań nieniszczących ograniczają się do określonej liczby punktów pomiarowych i linii, istnieje ryzyko pominięcia obszarów przecinania się ścian "o pół metra". Zaawansowane techniki badań nieniszczących nie ograniczają się do wcześniej ustalonych lokalizacji, ale są źródłem danych z całej komory paleniskowej kotła i ujawniają niespodziewane miejsca krytyczne. Jeśli takie badania są powtarzane i łączone z badaniami mechanizmów korozyjnych można przewidzieć szybkość korozji, a w niektórych przypadkach – poprzez zwrócenie większej uwagi na paliwo i eksploatację kotła – nawet zapobiegać korozji lub spowalniać ją.

 

Paweł Cecotka - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

REMONTY TURBIN GŁÓWNYCH  W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW A POLSKIE „REGULACJE" PRAWNE?

Zmieniający się rynek elektroenergetyczny w Polsce stawia nowe wyzwania dla pracy bloków energetycznych, które muszą nadążać za wymaganiami rynku. Priorytetem staje się praca regulacyjna oraz wynikający z tego zakres i szybkość zmian obciążenia, możliwość przeciążenia, czas rozruchu, czyli szeroko rozumiana elastyczność i dyspozycyjność pracy urządzeń. 
Stawiam pytanie czy w Polsce są wypracowane strategie remontowe turbin? 
W referacie przedstawiono informacje o Elektrowni Bełchatów oraz o prowadzonej gospodarce remontowej w zakresie remontów i modernizacji turbin głównych. Przedstawiono filozofię remontową narzuconą przez Producenta turbin, która zarówno w wersji pierwotnej jak i obecnej opiera się na ilości przepracowanych godzin. 
Stosowane do tej pory procedury remontowe pozwoliły na wyprodukowanie w 2017 roku produkcji energii elektrycznej w wysokości 35,3 TWh  brutto  energii elektrycznej (32,3 TWh netto), co stanowiło 21,3% produkcji krajowej. Dyspozycyjność bloków Elektrowni wyniosła 90,71%, a awaryjność jedynie 1,07%.
Mimo tak doskonałych wyników odczuwa się brak polskich uregulowań prawnych, których przykładem jest filozofia prognozowania okresów między remontowych turbin oparta o wytyczne VGB-R 115 Me*.
Tematyka ta była już wielokrotnie poruszana zarówno przez Organizatora Sympozjum jak również Towarzystwo Polskie Elektrownie i inne organizacje, jednak nie wydano żadnych wytycznych w tym zakresie i stąd ponowne wywołanie tematu.