I/XXIII Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki
4-5.11.2021 r.

Referaty

 

Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum Sp. z o.o.
Sławomir Białek – Netinfo Sp. z o.o.

Diagnostyka wspierana przez Wirtualne Środowisko Testowe
Nowe podejście do projektowania, także urządzeń energetycznych, rozwój technologii cyfrowych w zakresie komunikacji, monitorowania warunków eksploatacji oraz modelowania i symulacji zjawisk jej towarzyszących  sprawia, że także diagnostyka zmienia swoje oblicze. Wysokiej jakości cyfrowe modele elementów a nawet całych urządzeń i instalacji umożliwiają nadzorowanie ich stanu technicznego w trybie on-line. Wyniki badań i pomiarów wykorzystuje się w coraz większym stopniu do tuningowania modeli cyfrowych. Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń można zapewnić poprzez mniejszą ilość badań co ogranicza ich postoje oraz koszty utrzymania technicznego.
Przedstawiono ekosystem diagnostyczny wyposażony w wirtualne środowisko testowe z możliwością zdalnej komunikacji z diagnozowanym obiektem jak również ze specjalistami realizującymi poszczególne części projektu.

 

Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski – Pro Novum Sp. z o.o.

Wykorzystanie parametrycznych bliźniaków cyfrowych do analizy trwałości kadłubów turbiny podczas uruchomień

Kadłuby turbiny jako elementy krytyczne bloku energetycznego, są poddawane zmiennym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Charakter obciążeń powoduje względnie duże deformacje kadłubów oraz ich uszkodzenia związane ze zmęczeniem termomechanicznym.

Wykorzystując symulację komputerową (MES) możliwe jest wyznaczenie stanów naprężenia i przemieszczenia kadłubów w trakcie ich pracy oraz w czasie uruchomień i odstawień. Uzyskane wyniki symulacji pozwalają na określenie lokalizacji najbardziej wytężonych miejsc oraz na oszacowanie zmian trwałości elementów. Niestety ze względu na rozmiar modeli numerycznych potrzebnych do uzyskiwania wysokiej jakości wyników obliczeń i średnie dostępne moce obliczeniowe stacji inżynierskich, czas symulacji uniemożliwia prowadzenie obliczeń w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem tego problemu jest sprowadzenie modelu numerycznego do modelu zredukowanego, który odzwierciedla zachowanie modelu MES znacznie zmniejszając koszt obliczeniowy konieczny do prowadzenia symulacji.
Parametryczne modele zredukowane kadłubów turbin umożliwiają analizę ich stanu wytężenia w czasie rzeczywistym oraz dla symulowanych warunków pracy. Zastosowanie modeli zredukowanych pozwala również na prognozowanie trwałości elementów, co przekłada się na możliwość wdrożenia planów badań i remontów opartych na analizie pracy i rzeczywistego obciążenia urządzenia. W ramach prezentacji zostanie przedstawiony przykład zastosowania podejścia do oceny trwałości kadłubów turbiny z wykorzystaniem parametrycznych modeli zredukowanych.

 

Thomas Eck – vgbe (Niemcy)

Digitalisation in the power sector – examples of vgbe projects

 

Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński  Pro Novum Sp. z o.o.

Prognozowanie trwałości urządzeń energetycznych w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Prognoza PRO®
Bloki konwencjonalne, zwłaszcza węglowe eksploatowane są w coraz mniej dla siebie typowych  warunkach, w rosnącym stopniu stablizując pracę systemu elektroenergetyczengo. Także utrzymanie ich stanu technicznego w coraz większym stopniu odbiega od przyjętych standardów. Planowanie terminów i zakresów remontów stało się znacznie trudniejsze niż w przeszłości co nie oznacza, że zapewnienie bezpieczeństwa oraz dyspozycyjności utraciło swój najwyższy priorytet. Pro Novum na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń z wdrażaniem zdalnej diagnostyki udostępnia swoim Klientom aplikację informatyczną Prognoza PRO, która umożliwia zarówno przygotowanie optymalnego zakresu badań/remontu, na podstawie retrospekcji i analizy warunków pracy w okresie od ostatniego remontu, jak również na bieżącą weryfikację prognozy trwałości oraz nadzór nad problemami zidentyfikowanymi podczas remontu, łącznie z nadzorem diagnostycznym nad bezpieczeństwem podczas warunkowej eksploatacji elementów, którym nie udało się przywrócić pełnej użyteczności.

 

Dr David J Allen – ETD (Wielka Brytania)
Dr John W Wilson – University of Manchester (Wielka Brytania)
Prof. Tony Peyton – University of Manchester (Wielka Brytania)
Dr Ahmed Shibli – ETD (Wielka Brytania)
Dr Yasushi Hasegawa – Nippon Steel Technology (Japonia)

Development of electromagnetic (EM) sensor technology for creep damage detection in high temperature plant
Creep cavitation damage in pressurised components operating at elevated temperatures can rapidly develop into cracking and failure.  Consequently, early detection of creep damage at the micron-scale creep cavitation stage is a major goal in in-service inspection.  Currently, the only proven NDT technique which can achieve this outcome is surface replication, which is slow, cumbersome, and limited to surface inspection.  Recently, however, experimental trials organised by ETD on a welded pressure vessel tested at high temperature showed encouraging results with alternative NDT techniques.  Electromagnetic sensor technology developed by the University of Manchester was used at inspection outages to scan welds, apply low frequency alternating magnetisation cycles, and measure magnetic response.  The results indicated that when creep cavitation formed in the near-surface region of the vessel, magnetic permeability was reduced, while magnetic Barkhausen noise (MBN) increased.
Follow-up work to clarify and extend these results is described in this presentation.  Interrupted laboratory uniaxial cross-weld creep testing of a thick-section Grade 91 weldment has been carried out by NSST, using rectangular creep specimen geometries to enable surface scanning.  Tests were interrupted for EM inspection at a range of creep life fractions from below 10% up to 70% and beyond.  The results confirmed that both MBN and magnetic permeability showed consistent (albeit different) correlations with life fraction, with signal variations substantially exceeding random measurement variability.  A simple qualitative model of magnetic behaviour can provide a plausible explanation of these observations. 
Notably, EM actually becomes sensitive to creep damage before it reaches a size that can be detected by optical metallography.  Potentially, therefore, EM could be a fast, simple, and effective tool for creep damage detection. 
A new project “EASY”, funded by Innovate UK, has now begun.  This will develop the EM sensor for full scale component inspection, using a new fixed-yoke scanned-sensor configuration to enable testing on real plant components with varying geometries and irregular surfaces.  The aim is to confirm that electromagnetic sensor technology can detect and quantify creep damage, and hence to bring the technology into practical application on high temperature plant.

 

Frank Neil – TesTex Inc. (USA)

Improving Boiler Reliability with the TesTex Triton NDT Inspection System
The power point will focus on the 3 inspection methods that make up the Triton system: Low Frequency Electromagnetic Technique (LFET), Remote Field Electromagnetic Technique (RFET), and Balanced Field Electromagnetic Technique, (BFET) give a brief description of each technique. We also present case studies for each technique applicable in the boiler.

 

Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki – Politechnika Częstochowska

Możliwości modelowania numerycznego dla poprawy kontroli eksploatacji urządzeń energetycznych – wybrane przypadki
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania numerycznego i obliczeń w celu stworzenia możliwości i ułatwienia analizy bieżącej pracy różnych urządzeń energetycznych oraz poprawy ich wydajności i trwałości. Ponadto przedstawiono i omówiono kilka prostych przykładów możliwości wdrożenia wyników w rzeczywistych zakładach.

 

Dariusz Broda, Andrzej Kałuża – Reliability Solutions Sp. z o.o.

Uczenie maszynowe w konserwacji predykcyjnej i optymalizacji
Zauważalny w ostatnich latach postęp technologiczny w obrębie przetwarzania dużych zbiorów danych, a przede wszystkim Uczenie Maszynowe, otwiera nowe perspektywy w cyfryzacji zakładów przemysłowych. Postęp zdecydowanie przyspieszył na skutek gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich wszechstronnych zastosowań, które utożsamiane są bezpośrednio z takimi pojęciami jak Industry 4.0 czy Big Data. Geneza tych pojęć jest bezpośrednio związana z dynamicznym wzrostem ilości danych pozyskiwanych i gromadzonych przez zakłady przemysłowe. Wśród szerokiego zbioru technologii pozwalających na efektywną pracę z danymi wyróżniają się algorytmy uczenia maszynowego - pozwalające na automatyczne grupowanie, klasyfikację, wykrywanie wzorców oraz prognozę w wielowymiarowych zbiorach danych, których analiza przy pomocy klasycznych metod eksploracji zajęłaby tygodnie albo i miesiące. Postępująca cyfryzacja otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorstwami, pozwalając na sprawniejsze zarządzanie majątkiem oraz optymalizację procesów przemysłowych oraz biznesowych.

 

Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas Agnieszka Rauk-Borcz – Pro Novum Sp. z o.o.

Modelowanie zjawisk w układzie przepływowym turbiny towarzyszących pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym
Przedstawiono wyniki modelowania procesu eksploatacji turbozespołu w środowisku Matlab. Analizie poddano model turbiny składający się z czterech podmodeli części WP, SP, NP oraz skraplacza pary., które mogą pracować także  niezależnie od siebie. Analizę procesu przeprowadzono  symulując pracę turbiny w zakresie pomiędzy aktualnym a obniżonym minimum technicznym bloku. W tym obszarze pracy rozpatrywano zmiany sprawności i możliwość występowania zjawisk erozji oraz tzw. strefy Wilsona. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju modelowania, zwłaszcza możliwości integracji środowisk Matlab i ANSYS oraz systemów eksperckich.

 

Adam Dragon, Sebastian Pośpiech Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
Sławomir Rajca Pro Novum Sp. z o.o. 

Remonty turbin wspierane przez zaawansowaną diagnostykę
W referacie przedstawiono partnerską współpracę firmy remontowej i diagnostycznej na przykładzie współpracy ZRE Katowice SA oraz Pro Novum sp. z o.o. Omówiono obszary tejże współpracy takie jak zakres remontu, sposoby jego realizacji i ewentualne uzupełnienia oraz przedstawiono problemy, z jakimi zderzyli się autorzy w trakcie realizacji remontów na dwóch blokach klasy 200MW.
Przedstawiono również nadzór diagnostyczny w okresie gwarancyjnym oraz do kolejnego remontu jako pomysł na sprostanie oczekiwaniom Inwestora i ochronę interesu wykonawcy remontu.

 

Jacek Pietrasiak Veolia Energia Polska S.A.
Sławomir Rajca Pro Novum Sp. z o.o.

Kondycja techniczna turbozespołów Veolia Energia Łódź oparta na diagnostyce
W referacie przedstawiono potencjał produkcyjny Veolia Energia Łódź SA oraz podejście Użytkownika do utrzymania, odbudowy i rozwoju majątku produkcyjnego. Opisano, jaką rolę w utrzymaniu majątku produkcyjnego odgrywa diagnostyka. Przedstawiono również główne problemy techniczne, z jakimi w ramach remontów w 2020 r., musieli się zmierzyć wspólnie Użytkownik oraz firma diagnostyczna.
W posumowaniu sformułowano konkluzje określające zasady współpracy przynoszące korzyści zarówno Użytkownikowi, jak i firmie prowadzącej diagnostykę na jego obiektach.

 

Wojciech Sikorski, Tomasz Bijak, Agnieszka Rauk–Borcz, Sławomir Rajca Pro Novum Sp. z o.o.

Aktualne problemy identyfikowane w diagnostyce turbin ciepłowniczych
W referacie omówiono  problemy, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i dyspozycyjności, zidentyfikowane w trakcie badań diagnostycznych turbin ciepłowniczych w okresie ostatnich 3 lat. Zwrócono uwagę na rożne przyczyny identyfikowanych problemów, których źródeł należy upatrywać w sposobie prowadzenia remontów lub zmianie sposobu eksploatacji (wynikającym z aktualnych oczekiwań rynku). Zwrócono również uwagę na potrzebę uwzględnienia w zakresie badań zmian konstrukcyjnych dokonywanych w trakcie kolejnych modernizacji oraz na korzyści jakie niesie za sobą korzystanie ze zdalnej diagnostyki zwłaszcza w zakresie bieżącego nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji oraz zapewnieniem oczekiwanej dyspozycyjności.

 

Ireneusz Baran, Marek Nowak - Urząd Dozoru Technicznego, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego Dział Badań Laboratoryjnych w Krakowie

Diagnostyka urządzeń energetycznych z wykorzystaniem długookresowego monitoringu metodą AE
Wykorzystanie nowoczesnych metod badawczych w ocenie stanu technicznego urządzeń technicznych pracujących w sektorze energetycznym, chemicznym czy też petrochemicznym jest realizowane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) zgodnie z przyjętym przez Urząd Dozoru Technicznego kierunkiem działań. Dla spełnienia przyjętego kierunku w obszarze bezpieczeństwa publicznego i realizowania celów w tym zakresie, specjaliści CLDT od kilku lat wprowadzają do codziennej praktyki badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Jedną z takich metod nieniszczących jest metoda emisji akustycznej (AE).
Metoda emisji akustycznej jest dynamicznie rozwijającą się znormalizowaną, nieniszczącą metodą badawczą, która znajduje co raz to nowe zastosowania. Od kilku lat w działalności CLDT metoda ta jest wykorzystywana między innymi w badaniach doraźnych. Dzięki swoim zaletom takim jak: możliwość wykrywania sygnałów poza strefą czujnika, możliwość lokalizacji źródła, możliwość objęcia badaniem dużych urządzeń oraz możliwość wykonania badań w trakcie eksploatacji, metoda ta jest na świecie uznawana za jedną z najbardziej odpowiednich spośród innych metod do zastosowania w badaniach okresowych dużych urządzeń. Co istotne, jej wykorzystanie, pozwala użytkownikowi w wielu przypadkach zaoszczędzić czas i środki finansowe, pozwalając uniknąć koniecznych przestojów i prac z tym związanych.
W ramach rozwoju zakresu możliwości badawczych oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku, Urząd Dozoru Technicznego realizuje prace związane z wykorzystaniem systemu długookresowego monitoringu metodą AE. Eksperci UDT będący członkami grupy WG 7 „Acoustic Emission Testing” komitetu CEN/TC 138 „Non-destructive testing” uczestniczą w pracach normalizacyjnych, gdzie aktualnie jest już gotowa finalna wersja projektu normy w zakresie badań monitorujących pt.: „AE for in-service monitoring”. W ramach wdrażania i zastosowania badań monitorujących AT wykorzystywane są wiedza i doświadczenie ekspertów UDT w tym zakresie oraz aktualne normy, a w tym wyżej wspomniany projekt normy, czy też norma ASTM E1139/E1139M-17 „Standard practice for Continuous Monitoring of Acoustic Emission from Metal Pressure Boundaries”.
Pierwsze badania długookresowe z wykorzystaniem prototypowych urządzeń oraz w oparciu o posiadaną aparaturę zostało zrealizowane w roku 2020 na jednym z obiektów w przemyśle petrochemicznym. Ze względu na wymagania stawiane aparaturze pomiarowej przy badaniach ciągłych, układ pomiarowy zbudowano z  wykorzystaniem czujników w wersji ATEX przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Celem tych badań było między innymi określenie wymagań dla aparatury, oprogramowania jak również infrastruktury technicznej i informatycznej dla obecnie realizowanego zadania monitoringu stanu technicznego urządzenia z ujawnionymi uszkodzeniami.
Celem długookresowego monitoringu urządzenia technicznego metodą AE jest wykrywanie, analiza i ocena aktywnych źródeł AE, a poprzez to działanie prewencyjne z sygnalizacją potencjalnych uszkodzeń (a w tym krytycznych) i ich propagacji, które mogą pojawić się podczas eksploatacji i pracy urządzenia.
Ciągły pomiar metodą emisji akustycznej urządzenia technicznego oraz kontrola parametrów, które określają stan warunków środowiskowych i eksploatacyjnych dla monitorowanego urządzenia umożliwia w przypadku wykrycia sygnałów AE wskazujących na wystąpienie źródła AE o podwyższonej aktywności lub rozwoju aktywnego uszkodzenia, na sygnalizację personelowi obsługi oraz badaczowi nadzorującemu o wystąpieniu takiego zdarzenia. Zdarzenie takie jest zapisane w bazie pomiarowej na komputerze obsługującym system pomiarowy AE oraz w chmurze na serwerze, co umożliwia sygnalizację w odpowiednim interfejsie oprogramowania typu dashboard. Sygnalizacja podwyższonej aktywności źródła AE rozwoju uszkodzenia w konstrukcji, umożliwia podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych pozwalających zapobiegać powstawaniu i rozwojowi uszkodzeń krytycznych urządzenia.
System ciągłego monitoringu metodą emisji akustycznej jest przykładem zastosowania przez CLDT nowych metod badawczych mających praktyczne zastosowanie w obszarze dozoru technicznego, które są sukcesywnie wdrażane do praktyki UDT.

 

Paweł Woszczyk – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Czy nowe technologie CCS mogą być lekarstwem dla energetyki węglowej i gazowej? 
Zachowanie wysokiej dyspozycyjności bloków energetycznych  w warunkach pracy regulacyjnej, przy akceptowalnych kosztach utrzymania stanu technicznego i obniżeniu emisji to jeden z głównych elementów polskiej polityki energetycznej w perspektywie do 2020-2040 roku. 
Prezentacja ma na celu zapoznanie uczestników   Sympozjum z zagadnieniem wychwytu, magazynowania i zatłaczania dwutlenku węgla emitowanego  z instalacji energetycznych.  Omawia naturalny cykl CO2  i wpływ działalności gospodarczej człowieka na jego wzrost.  Przedstawia sposoby wychwytu jego koszty i możliwości wykorzystania CO2, jednocześnie podkreślając dalszą możliwość wykorzystania istniejących węglowych jednostek wytwórczych.

 

Jerzy Król – ENEA Elektrownia Połaniec SA

Remonty i modernizacje w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 
Główne inwestycje i modernizacje
Flota: Blok nr 1 – w derogacji, Bloki nr 2,3,4,5,6,7, Blok nr 9- bimasowy
Blok nr 1- przyszłość- znak zapytania(?)
Bloki nr 2,3,4,5,6,7-Projekt Phoenix

W związku z ograniczeniami środowiskowymi i degradacją kotła dla zapewnienia niezawodnej pracy w następnych latach dokonano znaczących modernizacji: powierzchni ogrzewalnych kotłów, wybudowano instalację SCR.
W celu poprawy sprawności, wydłużenia okresu eksploatacji zmodernizowano: turbiny, generatory oraz transformatory blokowe.

Bloki nr 2,3,4,5,6,7 –Projekt dostosowania EEP do kBAT

  • modernizacje elektrofiltrów na blokach 2,3,4,5,6,7 ( redukcja pyłu);
  • modernizacje IOS C,D (redukcja SO2 i pyłu w spalinach);
  • doszczelnienie układu spalin ( redukcja SO2, pyłu, HCl, HF, Hg w spalinach)

 

Stanisław Noworyta – TAURON Wytwarzanie S.A.

Nowe metody diagnostyczne stosowane do wykrywania uszkodzeń urządzeń  produkcyjnych w  TAURON Wytwarzanie S.A.
Wysoka dyspozycyjność urządzeń produkcyjnych jest warunkiem koniecznym do osiągniecia ekonomicznych korzyści na rynku energii elektrycznej. W celu poprawy dyspozycyjności urządzeń produkcyjnych zastosowano nowe techniki diagnostyczne mające na celu wykrywanie zagrożeń lub uszkodzeń we wstępnym okresie propagacji oraz techniki predykcyjne umożliwiające określenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Odpowiednia interpretacja dostarczonych informacji wpływa  na podjęcie działań znacznie ograniczających koszty naprawy jak i skrócenie postoju urządzeń  do niezbędnego minimum. Do nowych technik diagnostycznych można zaliczyć:

  1. Badania wizualne komór paleniskowych kotłów fluidalnych z wykorzystaniem drona
  2. Badania termowizyjne paneli elektrowni fotowoltaicznych
  3. Badania osłuchowe części ciśnieniowej kotłów fluidalnych
  4. Techniki predykcyjne

Realizowany jest  projekt, którego głównym celem  jest opracowanie systemu wykorzystującego innowacyjne algorytmy predykcyjno/preskrypcyjne będące złożonymi modelami opartymi o klasyczną statystykę oraz zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. System diagnostyki monitoruje stan techniczny instalacji i urządzeń bloku, dysponuje szeregiem narzędzi klasy Predictive Maintenance, które mają za zadanie przewidywać sytuacje awaryjne kluczowych instalacji bazując na odczytach wielu danych procesowych, których źródłem są systemy sterujące bloku. Systemy predykcji i wykrywania anomalii nie tylko przewidują możliwości powstania awarii, ale także kontrolują bieżące parametry eksploatacji, analizują bieżącą sprawności i efektywności energetyczną urządzeń. W przyszłości ich działanie powinno się przełożyć na optymalizację procesu  zarządzania majątkiem produkcyjnym.

 

Roman Michał Wojciechowski, Michał Górka - Veolia Energia Poznań S.A.
Kamil Staszałek, Adrian Sobczyszyn, Marcin Kijowski, Bartosz Borcz, Mateusz Nowak, Radosław Stanek, Krzysztof Brunné - Pro Novum Sp. z o.o.

Przedłużenie czasu eksploatacji części ciśnieniowej bloku ciepłowniczego - najważniejsze zagadnienia i ich realizacja
Modernizacja oraz przedłużanie czasu pracy długo eksploatowanych bloków węglowych to jedno z ciekawszych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w kontekście wymagań jakie stawiane są polskiej energetyce przeze Unię Europejską. Wykorzystanie już istniejących urządzeń wiąże się jednak z koniecznością wyjścia (zresztą już kolejnego) poza projektowy czas eksploatacji i wejścia w zakres trwałości indywidualnej.
Dla bloków pracujących 200 000 godzin (lub więcej) istnieje realna możliwość wydłużenia czasu pracy do 350 000 godzin przy zachowaniu bezpieczeństwa eksploatacji zarówno dla ludzi, jak i majątku.
W niniejszym referacie przedstawiono koncepcję wydłużenia czasu pracy kotłów i rurociągów duo bloku BC50 oraz wynikające z niego wyzwania oraz problemy.

 

Marcin Kijowski, Bartosz Borcz, Mateusz Nowak - Pro Novum Sp. z o.o.

Diagnostyka instalacji rurociągowych z wykorzystaniem modelowania na podstawie dokumentacji oraz badań, pomiarów i inwentaryzacji obiektów rzeczywistych 
Określenie rzeczywistych naprężeń występujących w elementach podczas pracy głównych rurociągów parowych za pomocą pomiarów jest technicznie trudne i ekonomicznie nieuzasadnione. W chwili obecnej w tym celu wykorzystywane są metody analizy elementów skończonych. Dane do tych analiz pobierane są zwykle z dokumentacji oraz inwentaryzacji trasy rurociągów. W rzeczywistości proces tworzenia modelu obliczeniowego polega na zamodelowaniu danego rurociągu na podstawie dokumentacji projektowej lub modernizacyjnej oraz pomiarów reakcji zamocowań i inwentaryzacji trasy rurociągu (walidacji dokumentacji).
Model tego typu nie jest niczym innym niż powykonawczym modelem projektowym. Obarczony jest szeregiem uproszczeń np. nie uwzględnia rzeczywistej sztywności układu czy rzeczywistych współczynników tarcia w zamocowaniach. Takie uproszczenia z uwagi na zastosowane współczynniki bezpieczeństwa dopuszczalne są na etapie projektowania rurociągów w perspektywie ich pracy 200.000 godzin. Praca rurociągów w czasie dłuższym oznacza potrzebę identyfikacji oraz odpowiedniego wykorzystywania zapasów trwałości. Obliczenia tego typu muszą uwzględniać materiał ze swoją historią, rzeczywiste parametry pracy czy rzeczywistą geometrię poszczególnych elementów.

 

Michał Górka, Roman Michał Wojciechowski - Veolia Energia Poznań S.A.
Kamil Staszałek, Adrian Sobczyszyn, Mateusz Kusibab, Krzysztof Brunné - Pro Novum sp. z o.o.

Weryfikacja bezpieczeństwa warunkowo eksploatowanych elementów kotłów parowych na podstawie badań niszczących po ich demontażu
Uszkodzenie elementu ciśnieniowego nie zawsze musi oznaczać jego dyskwalifikację z eksploatacji. W pierwszej kolejności rozważana zazwyczaj jest naprawa lub wymiana, jednak jeśli z jakiegoś powodu te działania są niemożliwe to pozostaje możliwość warunkowej, ograniczonej czasowo eksploatacji takiego elementu. Eksploatacja ta realizowana jest w oparciu o narzędzia inżynierskie w postaci dedykowanych metod obliczeniowych oraz systemu nadzoru diagnostycznego.

W niniejszym referacie przedstawiamy wyniki badań nieniszczących, które doprowadziły do kwalifikacji komory do warunkowej eksploatacji oraz wyniki badań niszczących będących weryfikacją przyjętych założeń oraz uzyskanych wyników w czasie nadzoru diagnostycznego.
W niniejszym referacie przedstawiamy wyniki badań nieniszczących, które doprowadziły do kwalifikacji komory do warunkowej eksploatacji oraz wyniki badań niszczących będących weryfikacją przyjętych założeń oraz uzyskanych wyników w czasie nadzoru diagnostycznego.

 

Wojciech Majka, Kazimierz Majka - ECOL Sp. z o.o.

Integracja aktualnie dostępnych technik diagnostyki i wiedzy o smarowanych komponentach maszyn w świetle wymagań standardu ICML 55.1 wydanego przez International Council of Machinery Lubrication  (55.1 Lubricated Assets Management). doświadczenia ECOL Sp. z o.o. z wdrożeń na przestrzeni 30 lat prowadzenia serwisu smarowniczego w energetyce