XX Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy
Katowice, 3-5.10.2018 r.

Referaty

STRESZCZENIA

 

Jerzy Trzeszczyński  - Pro Novum sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA ELASTYCZNYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NA RYNKU MOCY

Klasyczna diagnostyka towarzysząca podstawowej pracy bloków energetycznych od dawna traci przydatność. Skutki tego nie są jeszcze dobrze widoczne, bowiem praca regulacyjna jest ciągle względnie łagodna, a analiza awaryjności bardzo rzadko potrafi wskazać na regulacyjny charakter uszkodzeń eksploatacyjnych.

Pro Novum od dawna promuje, wdraża i rozwija diagnostykę dostosowaną do regulacyjnego charakteru bloków - zwłaszcza klasy 200MW. Metodyce nadaje formę „Wytycznych…” oraz software’u wspierającego wykonywanie  diagnostyki w skali bloku, elektrowni, grupy elektrowni i KSE.

 

Stanisław Siedlecki - ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Wojciech Merdalski - Pro Novum Sp. z o.o.

PODEJŚCIE DO UTRZYMANIA MAJĄTKU W ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SA

METODĄ NA SUKCES NA RYNKU MOCY

Czy długo eksploatowana „dwusetka” ma miejsce na Rynku Mocy? Zapisy w Ustawie stawiają (nie do końca jeszcze znane) nowe wymagania dla bloków klasy 200 MW. Oznacza to jedno – jednostki wytwórcze muszą być we wzorowej kondycji a tzw. „półśrodki" w zakresie utrzymania majątku nie mogą mieć miejsca. Dlatego wiedza o stanie technicznym urządzeń powinna (musi!) być na pierwszym miejscu. Co więcej, bez bieżącej aktualizacji tej wiedzy zapewnienie wysokiej dyspozycyjności będzie nie możliwe a zatem uczestnictwo na Rynku Mocy dające profity z tego tytułu będzie stało pod dużym znakiem zapytania.

Dostosowanie się do Rynku Mocy (i nie tylko) wymagało zmiany podejścia do zarządzania majątkiem. W dobie ciągłych zmian, strategia musiała zostać skierowana na bezpieczną pracę urządzeń wytwórczych i ich dobrą kondycję opartą na rzetelnej wiedzy, która jest ciągle aktualizowana.

 

Wojciech Nowak - Centrum Energetyki AGH

Stanisław Tokarski -  Centrum Energetyki AGH, Główny Instytut Górnictwa

POPRAWA PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPRZEZ ZWIĘKSZENIE OBCIĄŻENIA W DOLINACH NOCNYCH

W związku ze wzrostem generacji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych zależnych od warunków pogodowych, konwencjonalne bloki węglowe przejęły funkcje regulacyjne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Z charakterystyki obciążenia KSE wynika, iż w dolinach nocnych (od 22.00 do 6.00 dnia następnego), zapotrzebowanie na moc w systemie spada ok. 30%. Od 2020 roku do eksploatacji wejdą trzy kolejne jednostki klasy 1000 MW, które spowodują, że bloki 200 MW na węgiel kamienny muszą pracować w reżimie regulacji od mocy poniżej 100 MW do pełnego obciążenia, a sprawność wytwarzania energii elektrycznej spadnie poniżej 30%.

Aby  temu zapobiec rozważyć należy w jaki sposób można zwiększyć obciążenie w KSE w dolinach nocnych, aby spłaszczyć krzywą obciążenia. Aktualnie prowadzone są w kraju na szeroką skalę działania na rzecz zmniejszenia emisji między innymi poprzez przesunięcie spalania węgla z palenisk domowych do elektrowni i elektrociepłowni, tak aby nie rezygnując z paliwa węglowego wykorzystać ciepło systemowe i energię elektryczną do ogrzewania i jednocześnie ograniczyć szkodliwą emisję.

Autorzy prognozują, że możliwe jest przesunięcie ok. 3 mln ton węgla do energetyki zawodowej i wyprodukowanie ok 6 TWh energii elektrycznej w dolinach nocnych, która zostanie wykorzystana do ogrzewania, a jednocześnie poprawi parametry eksploatacyjne bloków starszych węglowych.

 

Paweł Gugała – ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

MODERNIZACJE BLOKÓW 200 MW W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ PRACY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WYMAGAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zrealizowanych oraz przyszłych działań pozwalających na zwiększenie efektywności pracy jednostek wytwórczych Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Elektrowni Kozienice w aspekcie zarówno zmieniających się na przestrzeni lat wymagań środowiskowych jak i stawianych wyzwań dotyczących pracy regulacyjnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE).

Omówione zostały podejmowane działania (inwestycyjne i remontowe), która mają na celu dostosowanie jednostek wytwórcze do:

 • bezpiecznej dalszej eksploatacji bloków energetycznych 200 MW po przekroczeniu 300 000h pracy,
 • nowych norm środowiskowych zawartych w konkluzjach BREF/BAT zapewniając tym samym możliwość systemowej pracy bloków po 2021 r.

 

Dariusz Gołębiewski – PZU Lab SA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Z PERSPEKTYWY UBEZPIECZYCIELA

Bezpieczeństwo i niezawodność bloków energetycznych ma strategiczne znaczenie z perspektywy zapewnienia ciągłości działania wszystkich gałęzi przemysłu oraz odbiorców indywidualnych. Straty spowodowane awariami oraz nieplanowanymi postojami powodują poważne konsekwencje finansowe dla zakładów wytwórczych energii, ich klientów oraz firm ubezpieczeniowych, które w procesie ubezpieczeniowym stają się właścicielem ryzyka.

W referacie zaprezentowano podstawowe aspekty związane z wymogami ubezpieczycieli w zakresie bezpiecznego prowadzenia eksploatacji bloków energetycznych oraz minimalizacji strat związanych z ich awariami. Omówiono najczęściej spotykane przyczyny występowania szkód ubezpieczeniowych oraz podkreślono znaczenie zarządzania ryzykiem w zakładach wytwórczych energii.

 

Wojciech Murzynowski, Kamil Staszałek, Sławomir Rajca, Marcin Kijowski, Katarzyna Królikowska - Pro Novum sp. z o.o.

STAN TECHNICZNY BLOKÓW KLASY 200MW - KONSEKWENCJE PRACY ELASTYCZNEJ

Nasza wieloletnia, prowadzona w różnym zakresie na podstawie diagnostyki postojowej oraz zdalnej, analiza stanu technicznego prawie 30-stu bloków klasy 200MW sprawia, że Pro Novum jest w komfortowej sytuacji jeśli chodzi o kontynuowanie oceny ich stanu technicznego w warunkach pracy regulacyjnej, niezależnie od przyszłego trybu pracy poszczególnych jednostek.

W referacie przedstawimy nasze opinie o aktualnym stanie technicznym elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych tych bloków na podstawie badań własnych oraz wiedzy ze zdalnej diagnostyki opartej na monitorowaniu stanu technicznego z wykorzystaniem analizy parametrów cieplno-mechanicznych i fizyko-chemicznych oraz awaryjności.

 

Oliver Then - VGB PowerTech e.V.

PRZEGLĄD DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSTOSOWANIE ELEKTROCIEPŁOWNI DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE ELASTYCZNOŚCI PRZYSZŁEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO – ZESTAW NARZĘDZI VGB

Od 2014 r. energia odnawialna jest głównym źródłem energii elektrycznej w Niemczech. Jej udział w produkcji energii brutto w 2017 r. stanowił 33%, tj. 654 TWh. Ponieważ udział różnych odnawialnych źródeł energii (VRE), takich jak energia wiatrowa i ogniwa fotowoltaiczne, wynosi około 22%, niemiecki system elektroenergetyczny musi obsługiwać zmienne zapotrzebowanie na obciążenie resztkowe - całkowite zapotrzebowanie na obciążenie minus produkcja VRE - na poziomie sezonowym, tygodniowym i godzinowym. Wobec braku komercyjnie opłacalnych rozwiązań w zakresie przechowywania sytuacja ta wymaga wysokiego poziomu krótko- i długoterminowej elastyczności podsektora wytwarzania energii. Elastyczność tę zapewniają elektrownie na węgiel brunatny, węgiel i gaz. Węgiel brunatny i węgiel kamienny stanowiły 37%, a elektrownie gazowe 13% produkcji energii w 2017 roku. W ostatnich latach rola konwencjonalnej, a zwłaszcza węglowej, energii zmieniła się drastycznie - z dominującego podstawowego źródła energii w elastycznego partnera źródeł odnawialnych, który wypełnia zapotrzebowanie na obciążenie uzupełniające i wspiera działanie systemu. Z technicznego punktu widzenia elastyczność konwencjonalnych elektrowni składa się z trzech różnych wymiarów: minimalnego obciążenia, krótkiego i wydajnego rozruchu oraz wysokich prędkości naboru i spadku mocy. Doświadczenia nawet ze starszymi elektrowniami pokazują, że nie ma większych technicznych wyzwań związanych z poprawą elastyczności. Optymalizacja systemu AKPiA jest najbardziej opłacalnym sposobem na wykorzystanie potencjału elastyczności instalacji. Ostatnie badania VGB "Flexibility Toolbox", zawiera przegląd sprawdzonych środków, praktycznych wskazówek i zaleceń dotyczących szkoleń, które wspierają wdrażanie elastycznych reżimów eksploatacji. Zestaw narzędzi zawiera 40 różnych narzędzi poprawy elastyczności, które wymagają modernizacji lub poważnej interwencji technicznej.

 

Hartmut Popella -  Steag Energy Services GmbH

POTRZEBY, WYZWANIA I OGRANICZENIA W ZAKRESIE ELASTYCZNOŚCI I MINIMALNEGO OBCIĄŻENIA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH

Prezentacja dotyczy pilnej konieczności wprowadzenia na dużą skalę metod pomiaru poprawy elastyczności elektrowni opalanych węglem kamiennym oraz ich rozwiązań wdrożonych przez STEAG Energy Services, które zostały już zastosowane i przetestowane w elektrowniach STEAG GmbH.

Ponadto, prezentacja stanowi wprowadzenie do rozwiązań z zakresu magazynowania energii w celu zapewnienia podstawowej kontroli co jest integralną częścią podejścia STEAG do poprawy elastyczności pracy bloków energetycznych. Przewidywane zagadnienia w obszarze utrzymania przy użyciu podejścia big data zostaną wprowadzone do operacyjnego monitorowania wielkich systemów przechowywania energii.

 

Thomas Hofbauer -  EnBW Energie Baden-Württemberg AG

OBNIŻENIE MINIMUM TECHNICZNEGO I SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ ELASTYCZNOŚCI ELEKTROWNI WĘGLOWYCH

Zmiana europejskich polityk energetycznych w kierunku większego udziału energii ze źródeł odnawialnych powoduje wahania w zakresie podaży / popytu i niestabilność rynków energii. Aby być konkurencyjnym w takich warunkach rynkowych, konwencjonalne jednostki energetyczne, takie jak elektrownie węglowe - zaprojektowane pierwotnie dla pracy w umiarkowanej regulacji lub w podstawie, dążą do poprawy elastyczności. Redukcja minimalnego obciążenia jest uznawana za kluczowy element uelastyczniania, ponieważ umożliwia zmniejszenie liczby uruchomień i przestojów, co w konsekwencji zasadniczo obniża koszty eksploatacji. W referacie omówione zostaną wyzwania techniczne i różne czynniki ograniczające, którymi należy się zająć, aby obniżyć minimalne obciążenia oraz trzy plany energetyczne dla elektrowni EnBW opalanych węglem kamiennym.

 

Axel Meschgbiz, Michael Schütz  - RWE Technology International GmbH

ELASTYCZNOŚĆ NOWYCH I ZOPTYMALIZOWANYCH ELEKTROWNI ZASILANYCH PALIWAMI KOPALNYMI

W krajach najbardziej uprzemysłowionych scentralizowana produkcja energii z paliw kopalnych jest przekształcana w produkcję zdecentralizowaną z silnym naciskiem na źródła odnawialne. W Niemczech powodzenie tej transformacji, w której źródła odnawialne mają coraz większy udział w miksie energetycznym, zależy od stabilności systemu. Elastyczne elektrownie konwencjonalne są zasadniczym elementem tego równania. Biorąc pod uwagę, że ponad 30% energii elektrycznej w Niemczech pochodzi ze źródeł odnawialnych, elastyczność jest obecnie ważniejsza w elektrowniach niż wydajność. Rentowność elektrowni konwencjonalnych uległa pogorszeniu z powodu niższych cen i zmniejszenia liczby godzin pracy.

Z tych względów wprowadzonych zostało wiele technicznych narzędzi pozwalających na zwiększenie elastyczności elektrociepłowni. Spośród nich na największą uwagę zasługują:

 • optymalizacja minimum technicznego
 • rozszerzenie przedziału mocy bloku
 • zwiększenia gradientów przyrostu mocy
 • skrócenie czasu uruchomień i odstawień
 • poprawa efektywności przy pracy z częściowym obciążeniem
 • ocena wpływu pracy elastycznej na trwałość elementu
 • odłączenie spalania i mielenia (np. suche palniki na węgiel brunatny)
 • skuteczne zarządzanie zasobami węgla i produktów ubocznych

Badania R&D ukierunkowane są na:

 • nowe materiały do cienkościennych elastycznych elementów
 • nowe metody badań i monitoring oparty na rozwiązaniach informatycznych pozwalający na ocenę zużycia elementu (trwałości resztkowej), aby zapobiegać powstawaniu silnych naprężeń
 • diagnostykę predyktywną: monitorowanie stanu elementów z wykorzystaniem big data

 

Paweł Cecotka - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

REMONTY TURBIN GŁÓWNYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW A POLSKIE „REGULACJE" PRAWNE?

Zmieniający się rynek elektroenergetyczny w Polsce stawia nowe wyzwania dla pracy bloków energetycznych, które muszą nadążać za wymaganiami rynku. Priorytetem staje się praca regulacyjna oraz wynikający z tego zakres i szybkość zmian obciążenia, możliwość przeciążenia, czas rozruchu, czyli szeroko rozumiana elastyczność i dyspozycyjność pracy urządzeń.

Stawiam pytanie czy w Polsce są wypracowane strategie remontowe turbin?

W referacie przedstawiono informacje o Elektrowni Bełchatów oraz o prowadzonej gospodarce remontowej w zakresie remontów i modernizacji turbin głównych.

Przedstawiono filozofię remontową narzuconą przez Producenta turbin, która zarówno w wersji pierwotnej jak i obecnej opiera się na ilości przepracowanych godzin.

Stosowane do tej pory procedury remontowe pozwoliły na wyprodukowanie w 2017 roku produkcji energii elektrycznej w wysokości 35,3 TWh  brutto  energii elektrycznej (32,3 TWh netto), co stanowiło 21,3% produkcji krajowej. Dyspozycyjność bloków Elektrowni wyniosła 90,71%, a awaryjność jedynie 1,07%.

Mimo tak doskonałych wyników odczuwa się brak polskich uregulowań prawnych, których przykładem jest filozofia prognozowania okresów między remontowych turbin oparta o wytyczne VGB-R 115 Me*.

Tematyka ta była już wielokrotnie poruszana zarówno przez Organizatora Sympozjum jak również Towarzystwo Polskie Elektrownie i inne organizacje , jednak nie wydano żadnych wytycznych w tym zakresie i stąd ponowne wywołanie tematu.

 

 

Krzysztof Słota - ZRE Katowice SA

Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca – Pro Novum Sp. z o.o.

JAKICH REMONTÓW WYMAGAJĄ TURBINY NA BLOKACH KLASY 200MW EKSPLOATOWANYCH REGULACYJNIE ?

Lansowany jest często pogląd, że turbiny klasy 13K215 nie wymagają zaawansowanych technicznie remontów, może nawet do końca ich resursu. Niektórzy wyznawcy tzw. diagnostyki predykcyjnej starają się przekonać, zwykle, managerów od zarządzania majątkiem, że stan techniczny urządzenia można określać na podstawie statystyki uszkodzeń. Może przede wszystkim dlatego, że nie znają z autopsji skutków awarii, zwłaszcza turbin.  Jeśli resurs turbiny nie będzie dłuższy niż ok. 5 lat, podejście takie, po spełnieniu kilku warunków, można brać pod uwagę. Dla turbozespołów planowanych do eksploatacji w dłuższym horyzoncie czasowym, zwłaszcza w trybie regulacyjnym, takie podejście należy zdecydowanie odrzucić. Brak entuzjazmu do remontów turbin może wynikać z zauważalnego spadku ich jakości. Jeśli bywa, nie rzadko tak, że po remoncie turbina jest w gorszym stanie technicznym niż przed jego wykonaniem, to brak ochoty do remontowania turbin można uznać za, w sporej części, uzasadniony.

W referacie przedstawimy dobre praktyki inżynierskie i ich rezultaty, 60-cio letnie doświadczenia firmy ZRE Katowice oraz przykłady najnowszych technologii remontowych wspieranych przez zaawansowaną diagnostykę Pro Novum, f-my z ponad 30. doświadczeniem, także w zakresie aplikacji z diagnostyki zwłaszcza wydłużających trwałość również w kontekście bardziej elastycznej ich eksploatacji.

 

Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca  - Pro Novum Sp. z o.o.

DIAGNOSTYKA TURBOZESPOŁÓW NA BLOKACH EKSPLOATOWANYCH W TRYBIE REGULACYJNYM

Wiedza o aktualnym stanie technicznym turbozespołu stanowi podstawę planowania produkcji oraz remontów, zwłaszcza obecnie gdy warunki pracy konwencjonalnych bloków ulegają istotnym zmianom a czas pracy najstarszych, ale ciągle bardzo przydatnych w KSE jednostek, przekroczył 250.000 godz. Miarą stanu technicznego turbiny jest jej dyspozycyjność, stan dynamiczny i sprawność. 

Stan techniczny turbozespołu, zależy w największym stopniu, od konstrukcji zwłaszcza od rodzaju i zakresu wykonanych modernizacji oraz jakości remontów, która z kolei jest uwarunkowana jakością diagnostyki.

Większa liczba uruchomień/odstawień, w tym ze zwiększonym naborem mocy oraz obniżone minimum techniczne stanowią spore wyzwanie dla bezpieczeństwa, dyspozycyjności oraz ekonomicznie akceptowalnej eksploatacji turbozespołu.

Pro Novum, jako firma diagnostyczna z ponad  30 letnim doświadczeniem było zawsze orędownikiem wysokich standardów, a wtedy gdy ich brakowało, w związku z regulacyjnym trybem pracy bloków, samo wraz z doświadczonymi specjalistami wszystkich elektrowni wyposażonych w bloki 100MW, 200MW i 360MW opracowało nowe standardy „Wytyczne przedłużania czasu eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 100-360MW”. Koordynatorem tego projektu było Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Standardy diagnozowania, nie tylko turbin, zostały opracowane w 2013 roku  (bloki klasy 200MW) oraz w 2016 roku (bloki klasy 100MW i 360MW). Projekt ten jest kontynuowany z użytkownikami 34 bloków klasy 200MW.

 

Cezary Starczewski -  PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów

Andrzej Błaszczyk - P.B.W. „HYDRO-POMP” sp. z o.o.

ALGORYTM OPTYMALNEGO STEROWANIA ŁOPATKAMI KIEROWNICY WSTĘPNEJ

W POMPACH WODY CHŁODZĄCEJ W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

Optymalne sterowanie wydajnością pomp wymaga opracowania algorytmu, który dla zadanego obciążenia i zadanego wariantu pracy bloku pozwala określić wydajność pomp wody chłodzącej gwarantującej odpowiednią próżnię w skraplaczu turbiny kondensacyjnej o mocy 390 MW.

W artykule przedstawiono oszczędności energii elektrycznej dla bloku numer 12 w Elektrowni Bełchatów, wynikające z optymalnego sterowania wydajnością kierownic wstępnych zabudowanych na wlocie do pomp 160D30.

 

Robert Wersta - UDT, Oddział Terenowy we Wrocławiu

Paweł Grześkowiak – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

PORÓWNANIE WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I STRUKTURY MATERIAŁU PODSTAWOWEGO I ZŁĄCZA NAPRAWCZEGO Z MATERIAŁU 13HMF, KTÓRY PRZEPRACOWAŁ 230 TYS. GODZIN  W WARUNKACH PEŁZANIA

W opracowaniu referacie przedstawiono wyniki badań mechanicznych i  badań struktury naprawczego złącza spawanego Ø 324 x 40 mm ze stali 13HMF po przepracowaniu 230 tys. godzin w warunkach pełzania oraz złącza  próbnego  ze stali 14MoV6-3 w wyjściowym stanie struktury. Badany materiał został pobrany z rurociągu łączącego kocioł parowy z turbiną. Uzyskane wyniki badań wykazały, że materiał rodzimy ma strukturę bainityczno-ferrytyczną ze skoagulowanymi wydzieleniami węglików na granicach ziaren. Badania mechaniczne pokazały, że własności wytrzymałościowe materiału rodzimego znacznie nie odbiegają od własności normatywnych, za wyjątkiem pracy łamania. 

 

Wojciech Brunné, Marcin Kijowski, Bartosz Borcz – Pro Novum sp. z o.o.

ZJAWISKA ZMĘCZENIA I PEŁZANIA A STAN TECHNICZNY DŁUGO EKSPLOATOWANYCH POWYŻEJ TEMPERATURY GRANICZNEJ GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW PAROWYCH BLOKÓW KLASY 200MW

Główne rurociągi parowe, nie tylko bloków klasy 200MW, nie były projektowane na zmęczenie. Jak dotąd praca regulacyjna nie jest źródłem uszkodzeń o charakterze zmęczeniowym. Nasze wieloletnie badania wysokoprężnych rurociągów parowych wskazują, że uszkodzenia o charakterze zmęczeniowym oraz pełzaniowym, nawet instalacji eksploatowanych powyżej 300 000 godzin, występują tylko w obecności naprężeń dodatkowych związanych z nieprawidłowościami o charakterze remontowym i/lub eksploatacyjnym. Częściej można się spotkać z negatywnymi efektami drgań rurociągów wywołanych przez uderzenia hydrauliczne i/lub niedostateczne odwodnienie odcinków poziomych.

 

Szczepan Borowski – ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POMP WODY ZASILAJĄCEJ I CHŁODZĄCEJ W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

Artykuł ma na celu przybliżenie rozwiązań konstrukcyjnych pomp zainstalowanych na podstawowych układach technologicznych turbin parowych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – Elektrowni Kozienice.

Pierwsza część artykułu poświęcona jest agregatom pompowym wody zasilającej jakie zainstalowane są na blokach w Elektrowni Kozienice. Zestawiono tu zastosowane typy pomp wraz z przytoczeniem głównych parametrów pracy. Opisane zostały wady i zalety wynikające z wybranego typu rozwiązania.

Druga część dotyczy agregatów pompowych zainstalowanych na układach wody chłodzącej bloków Elektrowni. Scharakteryzowano tu szereg modyfikacji, jakim poddano fabrycznie zainstalowane pompy. Opisano również przyczynę wprowadzanych zmian i efekty jakie uzyskano po ich wprowadzeniu.

 

Tomasz Gawroński - Pro Novum s p. z o.o.

Tomasz Żarnowski - Veolia Energia Warszawa S.A.

Wiesław Maliszewski

POMIARY DRGAŃ RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH

W artykule/prezentacji omówiono wyniki pomiarów wibracji rurociągów w komorach sieci ciepłowniczej miasta stołecznego Warszawy wykonane na zlecenie Veolia Energia Warszawa S. A. Pomiary wykonano przy różnych parametrach pracy instalacji w okresie grzewczym. Celem badań jest sprawdzenie czy na podstawie drgań możliwe jest określenie przybliżonej lokalizacji wystąpienia nieszczelności (awarii).

 

Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Cezary Kolan - Pro Novum sp. z o.o.

WARUNKI DALSZEJ BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI PONAD 200 000 GODZIN

WALCZAKÓW KOTŁÓW PAROWYCH

Walczak to element krytyczny kotła o najwyższym statusie. Pracuje przy temperaturze niższej od temperatury granicznej. Dotąd wśród uszkodzeń o charakterze eksploatacyjnym zidentyfikowano uszkodzenia wyłącznie o charakterze cieplno-zmęczeniowym oraz korozyjno-zmęczeniowym. Wyniki badań niszczących nie wskazują jak dotąd, aby powszechnie znane od prawie 20-stu lat warunki wykonywania prób ciśnieniowych należało zmieniać. Dla uchronienia walczaka od uszkodzeń eksploatacyjnych oraz lepszego niż dotąd planowania terminów i zakresów badań wpływ pracy regulacyjnej bloków, a także sytuacji awaryjnych, zwłaszcza powierzchni ogrzewalnych kotłów, należy go odpowiednio monitorować wykorzystując zdalną diagnostykę, np. w sposób, na jaki pozwala LM Serwis PRO® - jeden z pakietów funkcjonalnych LM System PRO+®.

 

Jukka Verho & Jouni Koivumäki - Inspecta Oy

NEW ADVANCED INSPECTION TECHNIQUES SUPPORTING ENERGY SEGMENTS

LIFETIME ASSESSMENTS AND INVESTMENTS

Advanced NDT-techniques create new ways to efficiently map and visualize the critical locations of corrosion in boilers. As traditional NDT-techniques are restricted to a limited number of measuring points and lines, there is risk of missing the area of most severe wall thinning “by half a meter”. Advanced NDT-techniques are not restricted to pre-set locations but produce data from all over the boiler furnace and revealing unsuspected critical locations. When carried out repeatedly and combined with examination of corrosion mechanisms it is possible to predict the corrosion rate and in some cases even to prevent or slow down the corrosion by paying attention to fuel and boiler operation.

 

Grzegorz Pakuła -  Grupa POWEN-WAFAPOMP SA.

BUDOWA NOWEJ STACJI PRÓB GRUPY POWEN-WAFAPOMP SA

W RAMACH CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO POMP

Referat dotyczy budowy nowej stacji prób pomp Grupy POWEW-WAFAPOMP SA.  Omówiono wyposażenie i parametry nowej stacji oraz jej możliwości badawcze w zakresie optymalizacji nowych konstrukcji, badań odbiorczych pomp przekazywanych odbiorcom oraz weryfikacji stanu technicznego pomp znajdujących się w eksploatacji. Zakres badań obejmuje parametry hydrauliczne oraz energetyczne, właściwości ssawne pomp, pewność ruchową oraz zagadnienia drgań i hałasu przy różnych prędkościach obrotowych.

 

Piotr Kuśmierski, Zbigniew Jaguszewski - PGE GIEK S. Oddział Elektrownia Bełchatów

WYKORZYSTANIE NOWEJ TECHNIKI BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH METODĄ PHASED ARRAY
PRZY NAPRAWIE PŁASZCZA REGENERACJI NISKOPRĘŻNEJ

Lokalizacja ubytków korozyjnych jest ważnym elementem służącym do oceny stanu technicznego eksploatowanych urządzeń. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań jesteśmy w stanie określić zakres i stopień ich naprawy. W poniższym artykule przedstawiono sposób i metodę naprawy płaszcza regeneracji niskoprężnej oraz zaprezentowano nowoczesną technikę badań ultradźwiękowych Phased Array (PA). Porównano metodykę badań opartą na dotychczasowych konwencjonalnych punktowych pomiarach grubości, z systemem ultradźwiękowym umożliwiającym automatyczną i ciągłą rejestrację wyników pomiarów tworzącym dokładne kolorowe obrazy powierzchni wewnętrznej tzw. mapy korozji z uwzględnieniem współrzędnych punktów pomiarowych.

 

Wojciech Majka, Krzysztof Wojtyczka - Ecol Sp. z o.o.

PROFESJONALNY OUTSOURCING OLEJOWO-SMAROWNICZY / TFM / W PRZEMYŚLE 4.0 –   TYLKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE, CZY WYSOKIEJ KLASY ROZWIĄZANIE SERWISOWE ZAPEWNIAJĄCE REALNE OSZCZĘDNOŚCI? - DOŚWIADCZENIA NIEZALEŻNEGO DOSTAWCY USŁUG SMAROWNICZYCH, ZBUDOWANE W OPARCIU O ZREALIZOWANE CZYNNOŚCI SERWISOWE PONAD 20 000 URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Smarowanie jest jedną z najbardziej powszechnych i podstawowych potrzeb w każdym systemie technicznym. Zapotrzebowanie na proces smarowania jest obecne praktycznie na wszystkich etapach użytkowania sprzętu - od pierwszego uruchomienia, poprzez okres normalnej eksploatacji, aż do zakończenia użytkowania. Z teoretycznego / trybologicznego / punktu widzenia, smarowanie realizowane systematycznie, minimalizuje skutki tarcia powstającego w elementach pracującej maszyny. W oparciu o to założenie, już na etapie projektowania urządzenia, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów - budowę węzłów tarcia, rodzaj i właściwości użytego środka smarnego, budowę układu smarowego i wreszcie czasookres konserwacji maszyny z punktu widzenia procesu smarowania. 
Zarządzanie smarowaniem i obsługa smarownicza są naturalną częścią utrzymania ruchu zakładu, choć także jedną z najbardziej niedocenianych i niedoinwestowanych czynności konserwacyjnych, a jednocześnie najbardziej wpływających na ciągłość pracy i niezawodność elektrowni. 
Nawet niewielkie urządzenia mogą mieć wiele elementów smarowanych, o całkowicie odmiennych wymaganiach, determinujących całkowicie niezależne podejście. To sprawia, że proces konserwacji smarowniczej bywa skomplikowany. Co się stanie, jeśli omawiany system składa się z setek lub tysięcy urządzeń / maszyn w jednym zakładzie? Może się wydawać, że to tylko proste zadania, których wykonywanie w sposób ponadstandardowy nie wniesie żadnej wartości dodanej. 
W tym materiale autorzy dzielą się spostrzeżeniami i wiedzą z zakresu serwisu olejowo-smarowniczego, które zdobyto w ciągu 27 lat doświadczeń w realizacji outsourcingu dla dużych zakładów reprezentujących niemalże wszystkie gałęzie przemysłu, w tym energetykę. Skalę serwisu olejowo-smarowniczego w liczbach, przedstawia krótkie podsumowanie, obejmujące coroczne zużycie zasobów w 13 elektrowniach i pracujących w nich układach turbin parowych i parowo-gazowych:

 • 1 200 000 litrów olejów w układach smarowania
 • 318 000 zadań smarowniczych rocznie
 • 30 000 pojedynczych punktów smarowania
 • 20 000 urządzeń 
 • 100 pracowników serwisowych.

Autorzy przedstawią, w jaki sposób przygotować kompletny program klasy master, zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższą efektywność parku maszynowego w funkcji kosztów, oraz jak go wprowadzić i efektywnie użytkować w elektrowni. Przedstawiona zostanie także koncepcja roli zarządzania smarowaniem w Industry 4.0. 
Zakres tematów poruszanych w artykule dotyczy roli smarowania, przeglądu strategii zarządzania smarowaniem, oraz zagadnień takich jak: konserwacja instalacji a smarowanie, tworzenie planów i procedur smarowania, weryfikacja potrzeb sprzętowych, dobór i przechowywanie środków smarnych oraz płynów eksploatacyjnych, wybór kluczowych systemów IT, analizy olejowe i inne techniki diagnostyczne, szkolenia pracowników, stosowanie najlepszych praktyk, itp.
Prezentacja obejmuje studium przypadku począwszy od budowy, poprzez fazę rozruchu, etap wstępnego uruchomienia, aż po regularną  eksploatację bloku energetycznego.

 

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek, Marcin Dąbrowski - Pro Novum sp. z o.o.

PORTAL BLOKI PRO®  - INNOWACYJNE NARZĘDZIE DO KREOWANIA I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O STANIE TECHNICZNYM BLOKÓW KLASY 200MW

Znaczne podobieństwo konstrukcji, ciągle jeszcze warunków eksploatacji oraz stanu technicznego bloków klasy 200MW sprawia, że opracowaliśmy narzędzie, które - najlepiej spośród znanych na rynku systemów diagnostycznych - nadaje się do zapewnienia niskonakładowego bezpieczeństwa i wysokiej dyspozycyjności tej najważniejszej w KSE, także w dającej się przewidzieć przyszłości,  klasy bloków energetycznych. Portal Bloki PRO® integruje wszystkich użytkowników bloków klasy 200MW. Portal stanowi logiczną kontynuację naszego projektu LM System PRO+® ver.4.0, jest ciągle rozwijany, aktualnie powstaje jego ver. 2.0. W referacie zostaną przedstawione m.in. korzyści, jakie będzie można osiągnąć korzystając z jego obecnych i przyszłych możliwości.