XXVI Sympozjum
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
Diagnostyka wspierająca elastyczną pracę elektrowni
9-11.10.2024 r.

Zgłoszenie online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Osoba zgłaszająca

Referat

Koszt uczestnictwa w sympozjum

Rabaty

Termin Zgłoszenia uczestnictwa: do dnia 22.09.2023 r.

Warunki uczestnictwa

Po zarejestrowaniu karty zgłoszeniowej Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa, wraz z dokumentem pro forma będącego podstawą do dokonania opłaty.

Wysłanie karty zgłoszeniowej do Sekretariatu XXVI Sympozjum jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty należności brutto za udział osób wskazanych w zgłoszeniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, na konto Pekao S.A. 59 1240 1330 1111 0011 3691 4090 z dopiskiem „XXVI Sympozjum” wraz z podaniem NIP firmy, ale nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Sympozjum.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przypadku opóźnienia w płatności Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania potwierdzenia zgłoszenia.

Odwołanie zgłoszenia po wniesieniu opłaty nie jest możliwe, jednak możliwa jest zamiana uczestnika podanego w zgłoszeniu.

Szczegółowe warunki udziału są zawarte w "Regulaminie udziału w Sympozjum" dostępnym tutaj.