XXII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji
Katowice, 8-9.10.2020 r.

Zgłoszenie online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Osoba zgłaszająca

Referat

Koszt uczestnictwa w sympozjum

Rabaty

Termin Zgłoszenia uczestnictwa: do dnia 21.09.2020 r.

Warunki uczestnictwa

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu XXII Sympozjum do dnia 21 września 2020 r.
Po zarejestrowaniu karty zgłoszeniowej Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa, wraz z dokumentem pro forma, będącym podstawą do dokonania opłaty. Wysłanie karty zgłoszeniowej do Sekretariatu XXII Sympozjum jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty należności brutto za udział osób wskazanych w zgłoszeniu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, na konto PKO BP S.A. I O/Katowice, nr konta: 96 1020 2313 0000 3102 0019 1726 z dopiskiem „XXII Sympozjum” wraz z podaniem NIP firmy, ale nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem XXII Sympozjum.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przypadku opóźnienia w płatności Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania potwierdzenia zgłoszenia.
Odwołanie zgłoszenia udziału po wniesieniu opłaty nie jest możliwe, jednak możliwa jest zmiana uczestnika podanego w zgłoszeniu.
Uczestnik zobowiązany jest respektować powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wytyczne Inspekcji Sanitarnej, względnie innych właściwych instytucji odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa sympozjum ustalone i udostępnione przez Organizatora.
W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika w/w zasad uczestnik może zostać niedopuszczony do udziału w Sympozjum bez prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty.
Szczegółowe warunki udziału są zawarte w Regulaminie udziału w Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym
dostępnym tutaj.

 

 

OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO: