XXI Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe
DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych
Katowice, 3-4.10.2019 r.

Zgłoszenie online

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Osoba zgłaszająca

Referat

Koszt uczestnictwa w sympozjum

Rabaty

Termin Zgłoszenia uczestnictwa: do dnia 15.09.2019 r.

Warunki uczestnictwa

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu XXI Sympozjum do dnia 15 września 2019 r.

 

Po zarejestrowaniu karty zgłoszeniowej Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa, które będzie podstawą do dokonania opłaty.

 

Wysłanie karty zgłoszeniowej do Sekretariatu XXI Sympozjum jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty należności {amount} brutto za udział osób wskazanych w zgłoszeniu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, na konto PKO BP S.A. I O/Katowice, nr konta: 96 1020 2313 0000 3102 0019 1726 z dopiskiem „XXI Sympozjum” wraz z podaniem NIP firmy, ale nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem XXI Sympozjum.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przypadku opóźnienia w płatności Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania potwierdzenia zgłoszenia.

 

W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Sympozjum wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi.

 

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Sympozjum nie jest podstawą do żądania zwrotu wniesionych opłat. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

 

Regulamin udziału w Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym dostępny tutaj.

 

Oświadczam(y), że przysługują mi (nam) wszelkie prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do referatu zgłoszonego na XXI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe oraz że treść referatu nie narusza praw osób trzecich.
Upoważniam(y) Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o. o. jako organizatora Sympozjum do opracowania tłumaczenia zgłoszonego referatu i jego streszczenia na język angielski. 
Wyrażam(y) zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonego referatu oraz jego streszczenia w języku polskim i angielskim we wszelkich materiałach towarzyszących XXI Sympozjum oraz w czasopismach oficjalnych patronów medialnych Sympozjum w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia Sympozjum, w wersji papierowej i elektronicznej, a także na bezterminowe ich
udostępnianie przez organizatora Sympozjum.
Potwierdzamy zapoznanie się z Regulaminem udziału w Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym oraz akceptujemy, że zasady przetwarzania danych osobowych ustalone w Regulaminie będą stosowane odpowiednio do autorów niebędących uczestnikami Sympozjum.